Aktuelt

- Vildbjerg Revy 2014

KONTAKT

Formand Kirsten Aastrup tlf. 97133552/25678595 eller kirstenaastrup@hotmail.com

Vedtægter

§1.
Navn, hjemsted og formål

Foreningens navn VAT (Vildbjerg Amatør Teater)

Foreningens hjemsted er Vildbjerg, Trehøje Kommune.

Foreningens formål er at opføre sommerspil eller tilsvarende arrangementer. Det skal tilstræbes, at der afholdes et arrangement årligt, og at arrangementet skal være på amatørbasis.

§2.
Medlemskab

Som medlem af foreningen kan optages enhver, der støtter foreningens formål.

For at være aktiv i foreningens arrangementer kræves, at man er medlem af foreningen, dog kan foreningen inddrageandre, ikke-medlemmer, i de enkelte arrangementer, det være sig bøde enkeltpersoner og grupper.

Kontingentet, der fastsættes af generalforsamlingen, pokræves en gang årligt. Kontigentet skal være betalt senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse. Kontingentet i stiftelsesåret fastsættes til kr. 100,00 for voksne, og kr. 50,00 for børn u. 18 år og voksne o. 65 år.

De medlemmer, der har betalt kontigentet, har stemmeret på generalforsamlingen. Nye medlemmer betaler det af bestyrelsen fastsatte kontingent ved indmeldelse.

§3.
Generalforsamling

Der skal afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt senest den 31. marts. Medlemmer skal indkaldes skriftligt med 3 ugers varsel. Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen, eller hvis mindst ¾ af medlemmerne anmoder om det.

Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværene vedtægter. Hvert medlem har en stemme.

Dagsorden for generalforsamlingen skal indholde:

1. Valg af dirigent
2. Beretning v/formanden
3. Regnskabsaflæggelse
4. Fastsættelse af kontigent
5. Valg til bestyrelse
6. Valg af bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisor
8. Valg af revisorsuppleant
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt

§4.
Bestyelsen
|

Der vælges en bestyrelse på 5 medlemmer, som på forste bestyrelsesmøde konstituerer sig med: 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer og 1 sekretær. Derudover vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, og desuden vælges der 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen sidder for mindst 2 år ad gangen, dog således, at der det første år er 3 og næste år 2 af bestyrelsesmedlemmerne på valg. Revisor, revisorsuppleant og suppleanter til bestyrelsen vælges hvert år.

§5.
Regnskab

Foreningens regnskabsperiode er 1.1. - 31.12. Regnskabsåret 2003/2004 løber fra den 01.09.2003 til 31.12.2004

Regnskabet skal, før afholdelse af den ordinære generalforsamling, være revideret af foreningens valgte revisor.

§6.
Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Foreningen kan meddele foreningens kasser fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgående forpligtelser.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue.

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld og forpligtelser og har ikke krav på andel af foreningens formue.

§7.
Opløsning

Til foreningens opløsning kræves flerhed af mindst ¾ af foreningens medlemmer. Er ¾ af foreningens medlemmer ikke til stede ved generalforsamlingen, skal bestyrelsen - senest 30 dage efter - indkalde til ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med ¾ af de tilstedeværende medlemmer.

Ved opløsningen af foreningen inden for det tidsrum af 5 år efter foreningens stiftelse, tilfalder foreningens formue Vildbjerg og omegns borgerforening. Ved opløsning af foreningen efter udløbet af 5 års-perioden skal formuen anvendes til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål efter bestyrelsens nærmere vedtalse.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 13. september 2000